• Standaard gratis verzending
  • Vanaf 3 kaarten 10% korting met kortingscode: KAARTENSET

Algemene Voorwaarden


Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verwezen naar:

1. Ondernemer/verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die de producten op afstand aanbiedt.

2. Consument/koper: de wederpartij van verkoper

3. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Eline van Endhoven, Press Kaarten

Nieuwe Boschstraat 16b (geen bezoekadres)

4811 CW, Breda

tel nr.: (06) 22 31 77 04 (bereikbaar tussen 10:00-18:00 uur)

E-mail adres: info@presskaarten.nl

KvK-nummer: 77945573

Btw-nummer: NL003263384B53

Artikel 3 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

3. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk en schriftelijk door koper en verkoper is overeengekomen.

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

2. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 5 - Aanbiedingen, Offertes en prijs

1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.

2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeen zijn gekomen. 

3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief BTW, omdat deze niet in rekening worden gebracht bij de klant vanwege de kleine ondernemingsregeling.

4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 6 - Betaling

1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de webwinkel voldaan. Bij reserveringen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van de reservering en vooruitbetaling.

2. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan de verkoper te melden.

3. In geval van wanbetaling van de koper heeft de verkoper, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de koper kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

4. Blijft koper in wanbetaling, dan zal de verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de koper.

Artikel 7 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

1. De koper krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de koper is ontvangen.

2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens de specificaties op maat en/of persoonlijk zijn gemaakt.  

3. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. Het kenbaar maken van gebruik van het herroepingsrecht dient de koper te doen door contact op te nemen met de ondernemer. Dit kan met het contactformulier op de webshop of door een mail te sturen naar info@presskaarten.nl. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.


Artikel 8 - Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de web winkelier. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 

Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. De verkoper kan het herroepingsrecht van de koper uitsluiten voor de volgende producten:

a. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

b. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
c. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument gebruik heeft gemaakt.

2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Artikel 10 - Levering en uitvoering

1. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

2. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

3. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

4. Het bedrijf zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

5. In geval van ontbinding zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 – Klachtenregeling

1. Klachten over het product en/of de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, zodat de verkoper in staat is adequaat te reageren.

2. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

3. Als een klacht gegrond is volgens de ondernemer zal het adequaat worden herstelt en maakt de ondernemer een keuze om de geleverde producten kosteloos te vervangen, repareren of retouren.

Artikel 12 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.